[Shakerpedia]  [Memoirs]
Entries for Kenney, Lydia Whitney

Photos:Mt Lebanon Hancock Hamilton Richmond