[Shakerpedia]  [Memoirs]
Entries for Lewis, Thomas

Photos:Mt Lebanon Hancock Hamilton Richmond