[Shakerpedia]  [Memoirs]
Entries for Petiff (White), Jennie (Evanka)

Photos:Mt Lebanon Hancock Hamilton Richmond